Fryslân or Friesland Municipalities before 1984Edit This Page

From FamilySearch Wiki

Revision as of 15:01, 26 June 2012 by Sandralpond (Talk | contribs)

◄ Back to Fryslân or Friesland Page

Fryslân is divided into several regions (gemeenten) listed below. View [1] a list of all the cities, towns and hamlets online and to what governmental region they belong. A map of the municipalities in 1868 is available on line: Gemeente Atlas Nederland, by J Kuyper. It includes aerial views of every municipality.

Regions 1815 - 1984

Augustinusga · Buitenpost · Buwelklooster · Drogeham · Gerkesklooster · Harkema-Opeinde · Kooten · Lutjepost · Stroobos · Surhuisterveen · Surhuizem · Twijzel

Gersloot · Luinjeberg · Terband · Tjalleberg

Elahuizen · Hemelum · Kolderwolde · Koudum · Molkwerum · Nijega · Oudega · Scharl · Warns

Ballum · Hollum · Nes

Baard · Beers · Bozum · Britswerd · Hijlaard · Huins · Jellum · Jorwerd · Lions · Mantgum · Oosterlittens · Oosterwierum · Schillaard · Weidlum · Wieuwerd · Winsum

Firdgum · Klooster Lidlum · Minnertsga · Oosterbierum · Pietersbierum · Sexbierum · Tzummarum · Wijnaldum

Oudebildtzijl · Sint Annaparochie · Sint-Jacobiparochie · Vrouwenparochie

Akkerwoude · Birdaard · Dantumawoude · Driesum · Janum · Murmerwoude · Rinsumageest · Roodkerk · Sijbrandahuis · Veenwouden · Wouterswoude · Zwaagwesteinde

Boomzwaag · Broek · Dijken · Doniaga · Goëngarijp · Idskenhuizen · Langweer · Legemeer · Nijega · Oldeouwer · Oosterhaule · Sint Nicolaasga · Teroele · Tjerkgaast

 • Eastdongeradiel or Oost-Dongeradeel 1868 Map

Aalsum · Anjum · Ee · Engwierum · Jouswier · Lioessens · Metslawier · Morra · Niawier · Oosternijkerk · Oostrum · Paesens · Sion · Weerd · Wetzens

 • Eaststellingwerf or Ooststellingwerf 1868 Map

Appelscha · Donkerbroek · Elsloo · Fochteloo · Haule · Haulerwijk · Langedijk · Makkinga · Nijeberkoop · Oldeberkoop · Oosterwolde

 • Ferwerderadiel or Ferwerderadeel 1868 Map

Blija · Ferwerd · Genum · Hallum · Hoogebeintum · Jislum · Lichtaard · Marrum · Nijkerk · Reitsum · Wanswerd

Oost-Vlieland · West-Vlieland

 • Frjentsjerteradiel or Franekeradeel 1868 Map

Achlum · Boer · Dongjum · Herbaijum · Hitzum · Midlum · Peins · Ried · Schalsum · Tzum · Zweins

Bakhuizen · Balk · Harich · Mirns · Nijemirdum · Oudemirdum · Ruigahuizen · Sondel · Wijckel

Haskerdijken · Haskerhorne · Joure · Nijehaske · Oudehaske · Snikzwaag · Westermeer

 • Hinnaarderadiel or Hennaarderadeel 1868 Map

Baijum · Edens · Hennaard · Hidaard · Itens · Kubaard · Lutkewierum · Oosterend · Rien · Roodhuis · Spannum · Waaxens · Welsrijp · Wommels

 • Idaarderadiel or Idaarderadeel 1868 Map

Aegum · Friens · Grouw · Idaard · Roordahuizum · Warga · Warstiens · Wartena

Burum · Kollum · Kollummerzwaag · Lutkewoude · Munnekezijl · Oudwoude · Westergeest

Echten · Eesterga · Follega · Lemmer · OosterzeeEesterga · Follega · Lemmer · Oosterzee

 • Ljouwerteradiel or Leeuwarderadeel 1868 Map

Britsum · Cornjum · Finkum · Goutum · Hempens · Hijum · Huizum · Jelsum · Lekkum · Miedum · Stiens · Swichum · Teerns · Vensterburen · Wirdum · Wytgaard

Beetgum · Berlikum · Blessum · Boxum · Deinum · Dronrijp · Engelum · Marssum · Menaldum · Schingen · Slappeterp · Wier

Bakkeveen · Beets · Beetsterzwaag · Duurswoude · Gorredijk · Hemrik · Kortezwaag · Langezwaag · Lippenhuizen · Luxwoude · Olterterp · Siegerswoude · Terwispel · Ureterp · Wijnjeterp

Deersum · Irnsum · Poppingswier · Rauwerd · Sijbrandaburen · Terzool

 • Skiermûntseach or Schiermonnikoog 1868 Map
 • Skoatterlân or Schoterland (It Hearrenfean or Heerenveen) 1868 Map

Bovenknijpe · De Knipe · Delfstrahuizen · Heerenveen · Het Meer · Hoornsterzwaag · Jubbega-Schurega · Katlijk · Mildam · Nieuweschoot · Nijehorne · Oranjewoud · Oudehorne · Oudeschoot · Rohel · Rotsterhaule · Rottum · Schoteruiterdijken · Sint-Johannesga

Hoorn · Midsland · Oosterend · Seerijp · West-Terschelling

 • Smellingerlân or Smallingerland 1868 Map

Boornbergum · Drachten · Korte Hemmen · Nijega · Opeinde · Oudega · Rottevalle

 • Tytsjerksteradiel or Tietjerksteradeel 1868 Map

Bergum · Eernewoude · Eestrum · Garijp · Giekerk · Hardegarijp · Oenkerk · Oostermeer · Oudkerk · Rijperkerk · Suameer · Suawoude · Tietjerk · Wijns

Akkrum · Akmarijp · Nes · Oldeboorn · Terhorne · Terkaple

 • Westdongeradiel or Westdongeradeel 1868 Map

Betterwird · Bornwird · Brantgum · Foudgum · Hantum · Hantumer Uitburen · Hantumhuizen · Hiaure · Holwerd · Nes · Raard · Ternaard · Visbuurt · Waaxens · Wierum

Blesdijke · Boijl · Finkega · Munnekeburen · Nijeholtpa · Nijeholtwolde · Nijlamer · Nijtrijne · Noordwolde · Oldeholtpa · Oldeholtwolde · Oldelamer · Oldetrijne · Peperga · Scherpenzeel · Slijkenburg · Sonnega · Spanga · Steggerda · Ter Idzard · Wolvega · Zandhuizen

Allingawier · Arum · Burgwerd · Dedgum · Engwier · Exmorra · Ferwoude · Gaast · Greonterp · Hartwerd · Hichtum · Hieslum · Idsegahuizum · Kimswerd · Kornwerd · Lollum · Longerhouw · Makkum · Oldeclooster · Parrega · Piaam · Pingjum · Schettens · Schraard · Tjekwerd · Ugoclooster · Witmarsum · Wons · Zurich

 • Wymbritseradiel or Wymbritseradeel 1868 Map

Abbega · Blauwhuis · Folsgare · Gaastmeer · Gauw · Goenga · Heeg · Hommerts · Idzega · IJpecolsga · IJsbrechtum · Indijk · Jutrijp · Loënga · Nijhuizum · Nijland · Offingawier · Oppenhuizen · Oudega · Sandfirden · Scharnegoutum · Smallebrugge · Tirns · Tjalhuizum · Uitwellingerga · Westhem en Oosthem · Wolsum · Woudsend


 

Need wiki, indexing, or website help? Contact our product teams.


Did you find this article helpful?

You're invited to explain your rating on the discussion page (you must be signed in).