Sweden: Church Archive Cataloging PlanEdit This Page

From FamilySearch Wiki

(Difference between revisions)
m (Language)
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 14: Line 14:
 
| Församlingsböcker  
 
| Församlingsböcker  
 
| Parish books
 
| Parish books
 +
|-
 +
| A III
 +
| Böcker över obefintliga
 +
| Books of the those whose whereabouts are not known
 
|-
 
|-
 
| B  
 
| B  
Line 39: Line 43:
 
| Death and burial books
 
| Death and burial books
 
|-
 
|-
| G
 
 
|  
 
|  
Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller
+
G
  
| Other existing records (records of those who have done church duty, jurnal of punishment, population information, statistical tables
+
<br>
 +
 
 +
| Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller
 +
| Other existing records (records of those who have done church duty, journal of punishment, population information, statistical tables
 
|-
 
|-
| H  
+
|  
 +
H<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 
| Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc)  
 
| Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc)  
 
| Supplemental and public notice books which are about the keeping of church books (HI corresponds to the main division A, HII the main division B, etc.
 
| Supplemental and public notice books which are about the keeping of church books (HI corresponds to the main division A, HII the main division B, etc.
 
|-
 
|-
| I  
+
|  
| Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter K I Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar K III Kyrkoråds protokoll och handlingar K IV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar L I Räkenskaper för Kyrka L II Räkenskaper för Skola L III Räkenskaper for fattigvård L IV Räkenskaper för kollekt (Kollektbok) <br>L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål L VI Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt: a) Huvudräkning (huvudbok) b) Specialier c) Utlåningsbok (skuldbok) d) Verifikationer M Handlingar angåenda prästval N Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar O Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar P Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)
+
I  
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
| Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter  
 +
| Written Communication (resolutions, decisions, memorials, etc. from the Swedish govenment, the county government, the diocese and other authorities
 +
|-
 +
|
 +
K I  
 +
 
 +
| Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar  
 +
| Minutes and documents of parish meetings (Parish committee)
 +
|-
 +
| K II  
 +
| Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar  
 +
| Minutes and documents of church meetings and church delegates
 +
|-
 +
| K III  
 +
| Kyrkoråds protokoll och handlingar  
 +
| Minutes and documents of the church council
 +
|-
 +
| K IV  
 +
| Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper  
 +
| Minutes and documents of school councils excluding accounts
 +
|-
 +
| K V  
 +
| Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar  
 +
| Minutes and documents of other committees and boards
 +
|-
 +
| L I  
 +
| Räkenskaper för Kyrka  
 +
| Accounts for the church
 +
|-
 +
| L II  
 +
| Räkenskaper för Skola  
 +
| Accounts for the school
 +
|-
 +
| L III  
 +
| Räkenskaper for fattigvård  
 +
| Accounts for the care of the poor
 +
|-
 +
| L IV  
 +
| Räkenskaper för kollekt (Kollektbok)  
 +
| Accounts for collection (collection book)
 +
|-
 +
| L V  
 +
| Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål  
 +
| Accounts for other special institutions and purposes
 +
|-
 +
| L VI  
 +
| Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma  
 +
| Accounts for summary, reviewing of church assemblies
 +
|-
 +
| <br>
 +
| Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt:  
 +
| The divisions under (LI, LII, etc) can be divided as follows:
 +
|-
 +
| <br>
 +
| a) Huvudräkning (huvudbok)  
 +
| a) Main account (main book)
 +
|-
 +
| <br>
 +
| b) Specialier  
 +
| b) Specialties
 +
|-
 +
| <br>
 +
| c) Utlåningsbok (skuldbok)  
 +
| c) Lending book (debt book)
 +
|-
 +
| <br>
 +
| d) Verifikationer  
 +
| d) Verifications
 +
|-
 +
| M  
 +
| Handlingar angåenda prästval  
 +
| Documentation concerning priest election
 +
|-
 +
|
 +
N  
 +
 
 +
| Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar  
 +
| Visitation documents (minutes and official reports) and inventory and church lists
 +
|-
 +
|
 +
O<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
| Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar  
 +
| Other documents concerning church and cemetery together with religious residences and property (court proceedings, probates, and lease documents, maps and other documents concerning the wage benefits, donation documents, and agendas of the clergy
 +
|-
 +
|
 +
P<br>
 +
 
 +
| Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)
 +
| Other documents and manuscripts (notification books, historical records, and more)
 
|}
 
|}
 +
 +
{{H-langs|en=Sweden:_Church_Archive_Cataloging_Plan|name|sv=Förteckningsplan_för_kyrkoarkiv}}
  
 
[[Category:Sweden]]
 
[[Category:Sweden]]

Latest revision as of 10:03, 16 November 2012

Back to Citing Sources

Letter Code Kyrkoarkiv: Förteckningsplan Church Archive: Cataloging Plan
A I Husförhörsböcker (Katekismilängder) Household Examinations (Catechism record)
A II Församlingsböcker Parish books
A III Böcker över obefintliga Books of the those whose whereabouts are not known
B In-och Utflyttningsböcker In and out moving books
C Födelse-och dopböcker Birth and christening books
D I Konfirmationsböcker Confirmation books
D II Kommunionsböcker Communion books
E Lysnings-och vigselböcker Banns and marriage books
F Död-och begravningsböcker Death and burial books

G


Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller Other existing records (records of those who have done church duty, journal of punishment, population information, statistical tables

H


Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc) Supplemental and public notice books which are about the keeping of church books (HI corresponds to the main division A, HII the main division B, etc.

I


Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter Written Communication (resolutions, decisions, memorials, etc. from the Swedish govenment, the county government, the diocese and other authorities

K I

Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar Minutes and documents of parish meetings (Parish committee)
K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar Minutes and documents of church meetings and church delegates
K III Kyrkoråds protokoll och handlingar Minutes and documents of the church council
K IV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper Minutes and documents of school councils excluding accounts
K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar Minutes and documents of other committees and boards
L I Räkenskaper för Kyrka Accounts for the church
L II Räkenskaper för Skola Accounts for the school
L III Räkenskaper for fattigvård Accounts for the care of the poor
L IV Räkenskaper för kollekt (Kollektbok) Accounts for collection (collection book)
L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål Accounts for other special institutions and purposes
L VI Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma Accounts for summary, reviewing of church assemblies

Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt: The divisions under (LI, LII, etc) can be divided as follows:

a) Huvudräkning (huvudbok) a) Main account (main book)

b) Specialier b) Specialties

c) Utlåningsbok (skuldbok) c) Lending book (debt book)

d) Verifikationer d) Verifications
M Handlingar angåenda prästval Documentation concerning priest election

N

Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar Visitation documents (minutes and official reports) and inventory and church lists

OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar Other documents concerning church and cemetery together with religious residences and property (court proceedings, probates, and lease documents, maps and other documents concerning the wage benefits, donation documents, and agendas of the clergy

P

Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm) Other documents and manuscripts (notification books, historical records, and more)

 

Need wiki, indexing, or website help? Contact our product teams.


Did you find this article helpful?

You're invited to explain your rating on the discussion page (you must be signed in).

  • This page was last modified on 16 November 2012, at 10:03.
  • This page has been accessed 1,373 times.