Danish Genealogical Words beginning with B

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

Danish English
baade both
bager baker
band excommunication
baptisatus (Latin) baptized
bar carried
bar barnet held child at font
barn, børn child, children
barndom childhood
barnebarn grandchild
barnedaab child’s baptism
barnefader the child-'s father
barneløs childless
barsel birth
barselseng birthing bed
bd.(bind) volume
beboer occupant, resident
bedstefader grandfather
bedstemoder grandmother
befandtes was found
befolkning population, inhabitants
begge both
begravelse burial
begrv. = begravet buried
begynder begin
behersker ruler, lord, master
behørig proper, due
bekræfter confirm
bemærkning remark
ben leg,bone, limb
besidder owner
beskrive describe
bestefar grandfather
bestemoder grandmother
bestemor grandmother
bestilling occupation
betalt for paid for
betjent policeman
betler, tigger beggar
bevise prove, demonstrate
beværter innkeeper
bibliotek library
bind volume
biografi biography
birk court district
bispedømme diocese
blikkenslager tinsmith
blind blind
blive, blev, blef become, became
blod blood
blodgang dysentery
bo to live at, home
boede lived
boelsmand farmer, resides at
bog book
boghandler bookseller
bogholder bookkeeper, accountant
bolig residence, house
bonde farmer
bopæl residence, home, domicile
bor live
borger citizen
borgerskab citizenship
borgmester mayor
brev letter, correspondence
broder brother
broderdatter brother’s daughter
brodersøn brother’s son
bror brother
brudefolk couple being married
bruden the bride
brudgommen the bridegroom
brygmester brewer
bryllup marriage ceremony
brændehugger woodcutter
brændevinsbrænder distiller of spirits
brødre brothers
by city, town, village
byen the town, city, village
bygge build
bygmester builder
byld abscess
bære, bar, baaret carry, carried
bødker cooper
børn children
børn af første ægteskab children of first marriage
børnebørn grandchildren
børnene the children
børstenbinder brush-maker
bøssemager gunsmith
baad boat, ship
baadebygger shipbuilder
baadsmand boatswain, bosun
baaret carried
baaret til daaben carried to the christening (font)