Denmark Probate word list

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

 Word List for Probates (This is a work in progress)

For other vocabulary lists and more information on Danish probates, click here or here.
A.
Aar-year
Af-by
Afdødes-deceased
Afgangen-the deceased
Agteskab-marriage
Amptsforratter-county commissioner
Anden siide-other side
Anordnet-set apart
Antaget-chosen
Antagne-assumed
Arveskifte-inheritance
Arvinger all var- heirs all were
Arvinger-heirs
Arving-heir
Aulede-only
Av-by

B.
Befindes-found to be
Bekiendtgiørelse-official annoucement
Benævnte-name mentioned
Beskikket-appointe
Betiente-official
Boende-living

D.
Deeling-division

E.
Efterlefuende-surviving
Eftermelte-below mentioned
Efterretning-obedience
Egne-on their own
Egne-their own
Egnne-thier own
Eniste-begotten

Efterladte-surviving

F.
Faderne-grand father
Færst-
Fellets-joint
Fodde-
Foged-marshall
Følge-as a result of
Følger-followed
Foranførte-above mentioned
Foranmeldte-above mentioned
Forbemeldte-above mentioned
Foregaænde-earlier
Foregaaet-official announcement
Foretagelse-execution
Foretagen-distribution
Foretaget lovlig-transacted lawful
Foretaget lovling-transacted a lawful
Foretage-untertake or perform
Forfaret-conduct
Formedelst-due
Formynder-guardian
Fornyelig-recently departed
Forordningen-the statutes
Forretningsen-administration
Forrettet-
Fortforet-conducted
Forvalter-administrator
Forvalter-Bailiff
Fremdeeles-further
Fremviste-present poer
Fuldmagt-attorney
Fuldmegtige-authorized agent-attorney

G.
Garden-the farm
Gior-makes

Gammel-old

H.
Hannem-him
Hans-his
Herrets ting skædte-district court occurred
Herrets ting-district court
Hustrues-wife’s
Hvilket-this
Hvorefter-where after
Hvor-where after
Hvor-where after
Imellem-between
Indfandt-appeared

K.
Kong(elig)-royal
Kongelig- royal agent
Kontorbetjent-office clerk
Kontorchef-head of office staff
Kontormedhjælper-office clerk
Kontroist-clerk in office

L.
Landarbejder-farm worker
Landbo-farmer renter
Landbruger-farmer
Laugværge-widow’s guardian
Lensmanden-the constable
Ligeledes-alsoM.
Magistrat/Magistrate-justice for the peace
Maij(estatæts)-majesty’s maij(estæts)
Med-with
Med-with
Mødt-present/ mødte-was present

N.
Nærværende-present

O.
Ofververends-attending
Om-about
Ordre-orders
Overformynder-guardian
Overværlese-present

P.
Plasmand-cottager
Pligtmand-tenant
Præstegield-clerical district
Proprietær-farmer Large
Pulitiaduakat-district attorney

R.
Raadhusskriver-town hall clerk scribe
Registrere-register
Retsformand-persiding judge
Ridefoged-bailiff
Rigtighed-correctness

S.
S.(igno)r-Mr
Saaledes-
Saa-so
Salig or dø-deceased
Sammenaulede-begotten
Sammenauled-together beget
Sammestæds-same place
Samtliges-all’s
Seigneur-Mr or Sir-willborn/ honourable
Sig-self
Sin-his
Skeed-given
Skeedte-occurred
Skifte forrentning-probate procesings
skifte-adminitration
Skiftes holdelse-probate proceeding

Skiftes-distributions
Skiftet-the distribution
Skriver-clerk scribe
Skylde-owe
Sluttet-concluded
Sødskendes- the sisters
Som er forst i ægteskab-who in the first marriage
Som er først- who are first
Som følger-as follows
Som-as
Sønnerne- the brothers (can also mean siblings)
Stærboent-place where deceased lived
Stævningsmand-baliff sheriff

T.
Tager-takes
Til-as –to
Tilligemed-also
Tillysning-posting
Tilstæde-present
Tilstedes-allowed
Tilstillede-given

U.
Ude-in
Udi-at from
Udneunte-appointed
Umyndiges-
Underrets dommer-court judge-lower
Underrretssay Fører-court judge lower
Underskreune-undersigned
Underskrevne-the undersigned
Undtagen-except

V. W. (V and W can be interchangeable)
Værende umlyndige-being minors
Værende-living
Være-were
Værge-guardian
Værgers-
Var saa mødt-was also present
Vedbørlig-legal
Vedkommendes-
Vegne-behalf
Velsom-unable
Vitterlig-known
Vurdere-appraise
Vurdering-appraising
Vurderings forretning-appraisal
Vurderings-appointed-

Wed skiftet var-at this proceeding
Wed skiftet vor nærværende-at this proceeding were present

Æ.

Ægte-legitimate marriage or child