Fryslân or Friesland Municipalities before 1984

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

◄ Back to Fryslân or Friesland Page

Fryslân is divided into several regions (gemeenten) listed below. View [1] a list of all the cities, towns and hamlets online and to what governmental region they belong. A map of the municipalities in 1868 is available on line: Gemeente Atlas Nederland, by J Kuyper. It includes aerial views of every municipality.

Regions 1815 - 1984

Augustinusga · Buitenpost · Buwelklooster · Drogeham · Gerkesklooster · Harkema-Opeinde · Kooten · Lutjepost · Stroobos · Surhuisterveen · Surhuizem · Twijzel

Gersloot · Luinjeberg · Terband · Tjalleberg

Elahuizen · Hemelum · Kolderwolde · Koudum · Molkwerum · Nijega · Oudega · Scharl · Warns

Ballum · Hollum · Nes

Baard · Beers · Bozum · Britswerd · Hijlaard · Huins · Jellum · Jorwerd · Lions · Mantgum · Oosterlittens · Oosterwierum · Schillaard · Weidlum · Wieuwerd · Winsum

Firdgum · Klooster Lidlum · Minnertsga · Oosterbierum · Pietersbierum · Sexbierum · Tzummarum · Wijnaldum

Oudebildtzijl · Sint Annaparochie · Sint-Jacobiparochie · Vrouwenparochie

Akkerwoude · Birdaard · Dantumawoude · Driesum · Janum · Murmerwoude · Rinsumageest · Roodkerk · Sijbrandahuis · Veenwouden · Wouterswoude · Zwaagwesteinde

Boomzwaag · Broek · Dijken · Doniaga · Goëngarijp · Idskenhuizen · Langweer · Legemeer · Nijega · Oldeouwer · Oosterhaule · Sint Nicolaasga · Teroele · Tjerkgaast

 • Eastdongeradiel or Oost-Dongeradeel 1868 Map

Aalsum · Anjum · Ee · Engwierum · Jouswier · Lioessens · Metslawier · Morra · Niawier · Oosternijkerk · Oostrum · Paesens · Sion · Weerd · Wetzens

 • Eaststellingwerf or Ooststellingwerf 1868 Map

Appelscha · Donkerbroek · Elsloo · Fochteloo · Haule · Haulerwijk · Langedijk · Makkinga · Nijeberkoop · Oldeberkoop · Oosterwolde

 • Ferwerderadiel or Ferwerderadeel 1868 Map

Blija · Ferwerd · Genum · Hallum · Hoogebeintum · Jislum · Lichtaard · Marrum · Nijkerk · Reitsum · Wanswerd

Oost-Vlieland · West-Vlieland

 • Frjentsjerteradiel or Franekeradeel 1868 Map

Achlum · Boer · Dongjum · Herbaijum · Hitzum · Midlum · Peins · Ried · Schalsum · Tzum · Zweins

Bakhuizen · Balk · Harich · Mirns · Nijemirdum · Oudemirdum · Ruigahuizen · Sondel · Wijckel

Haskerdijken · Haskerhorne · Joure · Nijehaske · Oudehaske · Snikzwaag · Westermeer

 • Hinnaarderadiel or Hennaarderadeel 1868 Map

Baijum · Edens · Hennaard · Hidaard · Itens · Kubaard · Lutkewierum · Oosterend · Rien · Roodhuis · Spannum · Waaxens · Welsrijp · Wommels

Aegum · Friens · Grouw · Idaard · Roordahuizum · Warga · Warstiens · Wartena

Burum · Kollum · Kollummerzwaag · Lutkewoude · Munnekezijl · Oudwoude · Westergeest

Echten · Eesterga · Follega · Lemmer · OosterzeeEesterga · Follega · Lemmer · Oosterzee

 • Ljouwerteradiel or Leeuwarderadeel 1868 Map

Britsum · Cornjum · Finkum · Goutum · Hempens · Hijum · Huizum · Jelsum · Lekkum · Miedum · Stiens · Swichum · Teerns · Vensterburen · Wirdum · Wytgaard

Beetgum · Berlikum · Blessum · Boxum · Deinum · Dronrijp · Engelum · Marssum · Menaldum · Schingen · Slappeterp · Wier

Bakkeveen · Beets · Beetsterzwaag · Duurswoude · Gorredijk · Hemrik · Kortezwaag · Langezwaag · Lippenhuizen · Luxwoude · Olterterp · Siegerswoude · Terwispel · Ureterp · Wijnjeterp

Deersum · Irnsum · Poppingswier · Rauwerd · Sijbrandaburen · Terzool

 • Skiermûntseach or Schiermonnikoog 1868 Map
 • Skoatterlân or Schoterland (It Hearrenfean or Heerenveen) 1868 Map

Bovenknijpe · De Knipe · Delfstrahuizen · Heerenveen · Het Meer · Hoornsterzwaag · Jubbega-Schurega · Katlijk · Mildam · Nieuweschoot · Nijehorne · Oranjewoud · Oudehorne · Oudeschoot · Rohel · Rotsterhaule · Rottum · Schoteruiterdijken · Sint-Johannesga

Hoorn · Midsland · Oosterend · Seerijp · West-Terschelling

 • Smellingerlân or Smallingerland 1868 Map

Boornbergum · Drachten · Korte Hemmen · Nijega · Opeinde · Oudega · Rottevalle

 • Tytsjerksteradiel or Tietjerksteradeel 1868 Map

Bergum · Eernewoude · Eestrum · Garijp · Giekerk · Hardegarijp · Oenkerk · Oostermeer · Oudkerk · Rijperkerk · Suameer · Suawoude · Tietjerk · Wijns

Akkrum · Akmarijp · Nes · Oldeboorn · Terhorne · Terkaple

 • Westdongeradiel or Westdongeradeel 1868 Map

Betterwird · Bornwird · Brantgum · Foudgum · Hantum · Hantumer Uitburen · Hantumhuizen · Hiaure · Holwerd · Nes · Raard · Ternaard · Visbuurt · Waaxens · Wierum

Blesdijke · Boijl · Finkega · Munnekeburen · Nijeholtpa · Nijeholtwolde · Nijlamer · Nijtrijne · Noordwolde · Oldeholtpa · Oldeholtwolde · Oldelamer · Oldetrijne · Peperga · Scherpenzeel · Slijkenburg · Sonnega · Spanga · Steggerda · Ter Idzard · Wolvega · Zandhuizen

Allingawier · Arum · Burgwerd · Dedgum · Engwier · Exmorra · Ferwoude · Gaast · Greonterp · Hartwerd · Hichtum · Hieslum · Idsegahuizum · Kimswerd · Kornwerd · Lollum · Longerhouw · Makkum · Oldeclooster · Parrega · Piaam · Pingjum · Schettens · Schraard · Tjekwerd · Ugoclooster · Witmarsum · Wons · Zurich

 • Wymbritseradiel or Wymbritseradeel 1868 Map

Abbega · Blauwhuis · Folsgare · Gaastmeer · Gauw · Goenga · Heeg · Hommerts · Idzega · IJpecolsga · IJsbrechtum · Indijk · Jutrijp · Loënga · Nijhuizum · Nijland · Offingawier · Oppenhuizen · Oudega · Sandfirden · Scharnegoutum · Smallebrugge · Tirns · Tjalhuizum · Uitwellingerga · Westhem en Oosthem · Wolsum · Woudsend