Broacker, Schleswig-Holstein, Preussen, Germany

From FamilySearch Wiki
Revision as of 22:03, 7 April 2010 by FergusonLK (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Broacker, Schleswig-Holstein, Germany is now known as Broager, Denmark.


Small places names, including villages and farms, within the parish jurisdiction of Broager:

Danish place names (D)

German place names (G) 

Aerm (G)
Alt Zieglei (G)
Altmühle (G)
Berg=Ziegelei (G)
Bjerg-Teglgaard (D)
Blaasand (D) (G)
Bøsbaek (D)
Boesbek (G)
Borre (D) (G)
Bredderskud (D) (G)
Brille (D) (G)
Broacker (G)
Broacker [G]
Broager (D)
Broager Østermark (D)
Broager Vestermark (D)
Broagger (D)
Brunsnäs (G)
Brunsnaes (D)
Busholm (D)
Buusholm (D) (G)
Dynt (D)
Dynth (G)
Egensund (D)
Egeskov (D)
Ekensund (G)
Elager (D)
Ellekjaer (D)
Ellkjär (G)
Eskemark (D)
Eskfeld (G)
Freileben (D) (G)
Frydendal (D) (G)
Frydenhavn (D)
Frydenlund (D) (G)
Gaasbjerg (G)
Gaasebjerg (D)
Gammel Teglgaard (D)
Gammeldynt (D)
Gammeldynth (G)
Gammelgab (D)
Gammelmark (D) (G)
Gammelmo/lle (D)
Grønland (D) \(G)
Hermestved (D) (G)
Højvang (D)
Holm (D) (G)
Igeskov (D) (G)
Ihlers (G)
Iller (D)
Iller Strand (D)
Island (D) (G)
Jean-Meyn (D) (G)
Katroi (D)
Katroy (G)
Klør Fire (D)
Kragehøi (D)
Kragemade (D)
Kragemai (D)
Kraghul (D) (G)
Krammark (D) (G)
Krammarkskobbel (D)
Krandsmose (D)
Langkjär (G)
Langkjaer (D)
Langmai (D) (G)
Langroi (D)
Langroy (G)
Lille Dynt (D)
Maaling (D) (G)
Mariegaard (D)
Midtskov (D) (G)
Mölmark (D)
Mölmark (G)
Mölschau (G)
Mølmark (D)
Mølskov (D)
Nejsgaard (D)
Nejsmo/lle (D)
Nix (D)
Nixmølle (D)
Nixmühle (G)
Ørme (D)
Odbjerg (D)
Overskov (D)
Rendeløb (D)
Rennberg (D) (G)
Rode (D)
Roi (D)
Roihus (D)
Roihuus (D)
Rojgaard (G)
Royhuus (G)
Schelde (G)
Scheldewiek (G)
Schellgaard (G)
Schmöel (G)
Schmöellehn (G)
Schottesbul (D)
Schottsbüll (G)
Schottsbüllgaard (D)
Skelde (D)
Skelde Kobbel (D)
Skeldegaard (D)
Skeldevig (D)
Skeldgaard (D)
Skodsbøl (D)
Skodsbølgaard (D)
Skotsbøl (D)
Skotsbølgaard (D)
Skovbjerg (D) (G)
Skovgaard (D)
Skräggehöi (G)
Skraekkehøi (D)
Smaatmoos (G)
Smaatmose (D)
Smalstreng (D) (G)
Smöelfeld (G)
Smøel (D)
Smøelleer (D)
Smøelmark (D)
Smøelmose (D)
Smølled (D)
Sønderskov (D)
Sonderskov (G)
Steenbek (G)
Steenbok (D)
Steensigmoos (G)
Steensigmose (D)
Stenbaek (D)
Thunmoos (G)
Thunmose (D)
Vandstedbaek (D)
Vemming (D)
Vemmingbund (D)
Vemmingtved (D)
Villersholdt (D)
Wenning (G)
Wenningtved (G)
Willersholt (G)
Wolffsgaard (D)Source: 1854 Gazetteer for Schleswig.
Trap Danmark.