Broacker, Schleswig-Holstein, Preussen, Germany

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:23, 9 April 2010 by FergusonLK (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Introduction

Broacker, Schleswig-Holstein, Germany is now known as Broager, Denmark.

Census

1845 Census: Film number 039278 in the Family History Library Collection.

Place Names

Small places names, including villages and farms, within the parish jurisdiction of Broacker (Broager):

Danish place names are indicated with (D)

German place names are indicated with (G) 

Aerm (G)
Alt Zieglei (G)
Altmühle (G)
Berg=Ziegelei (G)
Bjerg-Teglgaard (D)
Blaasand (D) (G)
Bøsbaek (D)
Boesbek (G)
Borre (D) (G)
Bredderskud (D) (G)
Brille (D) (G)
Broacker (G)
Broacker [G]
Broager (D)
Broager Østermark (D)
Broager Vestermark (D)
Broagger (D)
Brunsnäs (G)
Brunsnaes (D)
Busholm (D)
Buusholm (D) (G)
Dynt (D)
Dynth (G)
Egensund (D)
Egeskov (D)
Ekensund (G)
Elager (D)
Ellekjaer (D)
Ellkjär (G)
Eskemark (D)
Eskfeld (G)
Freileben (D) (G)
Frydendal (D) (G)
Frydenhavn (D)
Frydenlund (D) (G)
Gaasbjerg (G)
Gaasebjerg (D)
Gammel Teglgaard (D)
Gammeldynt (D)
Gammeldynth (G)
Gammelgab (D)
Gammelmark (D) (G)
Gammelmølle (D)
Grønland (D) \(G)
Hermestved (D) (G)
Højvang (D)
Holm (D) (G)
Igeskov (D) (G)
Ihlers (G)
Iller (D)
Iller Strand (D)
Island (D) (G)
Jean-Meyn (D) (G)
Katroi (D)
Katroy (G)
Klør Fire (D)
Kragehøi (D)
Kragemade (D)
Kragemai (D)
Kraghul (D) (G)
Krammark (D) (G)
Krammarkskobbel (D)
Krandsmose (D)
Langkjär (G)
Langkjaer (D)
Langmai (D) (G)
Langroi (D)
Langroy (G)
Lille Dynt (D)
Maaling (D) (G)
Mariegaard (D)
Midtskov (D) (G)
Mölmark (D)
Mölmark (G)
Mölschau (G)
Mølmark (D)
Mølskov (D)
Nejsgaard (D)
Nejsmølle (D)
Nix (D)
Nixmølle (D)
Nixmühle (G)
Ørme (D)
Odbjerg (D)
Overskov (D)
Rendeløb (D)
Rennberg (D) (G)
Rode (D)
Roi (D)
Roihus (D)
Roihuus (D)
Rojgaard (G)
Royhuus (G)
Schelde (G)
Scheldewiek (G)
Schellgaard (G)
Schmöel (G)
Schmöellehn (G)
Schottesbul (D)
Schottsbüll (G)
Schottsbüllgaard (D)
Skelde (D)
Skelde Kobbel (D)
Skeldegaard (D)
Skeldevig (D)
Skeldgaard (D)
Skodsbøl (D)
Skodsbølgaard (D)
Skotsbøl (D)
Skotsbølgaard (D)
Skovbjerg (D) (G)
Skovgaard (D)
Skräggehöi (G)
Skraekkehøi (D)
Smaatmoos (G)
Smaatmose (D)
Smalstreng (D) (G)
Smöelfeld (G)
Smøel (D)
Smøelleer (D)
Smøelmark (D)
Smøelmose (D)
Smølled (D)
Sønderskov (D)
Sonderskov (G)
Steenbek (G)
Steenbok (D)
Steensigmoos (G)
Steensigmose (D)
Stenbaek (D)
Thunmoos (G)
Thunmose (D)
Vandstedbaek (D)
Vemming (D)
Vemmingbund (D)
Vemmingtved (D)
Villersholdt (D)
Wenning (G)
Wenningtved (G)
Willersholt (G)
Wolffsgaard (D)Sources:

1854 Gazetteer for Schleswig.
Trap Danmark.