Difference between revisions of "Fryslân or Friesland Municipalities after 1984"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Fryslân or Friesland Municipalities after 1984)
(Fryslân or Friesland Municipalities after 1984)
Line 87: Line 87:
  
 
'''Menaldumadeel'''  
 
'''Menaldumadeel'''  
 +
 +
Bitgummole (Beetgum) · Bitgummole (Beetgumermolen) · Berltsum (Berlikum) · Blessum · Boksum · Deinum · Dronryp (Dronrijp) · Ingelum (Engelum)  · Kleaster Eanjum (Kleaster-Anjum) · Marsum (Marssum) · Menaam (Menaldum) · Skingen (Schingen) · Slappeterp (80), and Wier
  
 
'''Nijefurd'''  
 
'''Nijefurd'''  
 +
 +
Hemelum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, Warns and Workum.
  
 
'''Ooststellingwerf'''  
 
'''Ooststellingwerf'''  
  
'''Opsterland'''  
+
Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde, Ravenswoud and Waskemeer.
 +
 
 +
'''Opsterlân (Opsterland)'''
 +
 
 +
Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslân, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Wijnjewoude.
 +
 
 +
'''Skiermûntseach (Schiermonnikoog)'''  
  
'''Schiermonnikoog'''
+
Schiermonnikoog
  
 
'''Skarsterlân'''  
 
'''Skarsterlân'''  
 +
 +
Akmarijp, Boornzwaag, Broek, Dijken, Doniaga, Goingarijp, Haskerdijken, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Langweer, Legemeer, Nieuwebrug, Nijehaske, Oldeouwer, Oudehaske, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rohel, Rotstergast, Rotsterhaule, Rottum, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Snikzwaag, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast and Vegelinsoord
  
 
'''Smallingerland'''  
 
'''Smallingerland'''  
  
'''Sneek'''  
+
Boornbergum, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten (main town), Drachtstercompagnie, Goëngahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega, Rottevalle and Smalle Ee
 +
 
 +
'''Snits (Sneek)'''  
  
'''Terschelling'''  
+
'''Skylge (local name Schylge) (Terschelling)'''  
 +
 
 +
Baaidunen (Baaiduinen) ·
 +
Formerum (Formearum)
 +
Hee
 +
Hoorn, Friesland, Netherlands (Hoarne)
 +
Kaart
 +
Kinnum (Kinum)
 +
Landerum
 +
Lies
 +
Midsland (Midslân)
 +
Midsland aan Zee (Midslân oan See)
 +
Midsland-Noord (Midslân-Noard)
 +
Oosterend, Terschelling, Netherlands (Aasterein)
 +
Seerijp (Stryp)
 +
West aan Zee (West)
 +
West-Terschelling (seat) (West-Schylge)
  
 
'''Tytsjerksteradiel'''  
 
'''Tytsjerksteradiel'''  
 +
''(Tytsjerksteradiel is a municipality in the province of Friesland in the Netherlands. It is named after the town of Tytsjerk, whose name is derived from a person named Tiete. Tiete was a daughter of Tryn, after whom the region (Trynwâlden) is named. The other villages in Trynwâlden are also named after Tryn's children: Oentsjerk (Oene), Gytsjerk (Giete), Readtsjerk (Reade), Aldtsjerk (Âlde), Ryptsjerk (Rype). A statue of Tryn and her children is placed in Oentsjerk next to the mainroad (Rengerswei). Tsjerk is the West Frisian word for Church.)''
  
'''Vlieland'''  
+
Aldtsjerk (Dutch: Oudkerk)
 +
Bartlehiem
 +
Burgum (Bergum)
 +
Earnewâld (Eernewoude)
 +
Eastermar (Oostermeer)
 +
Garyp (Garijp)
 +
Gytsjerk (Giekerk)
 +
Hurdegaryp (Hardegarijp)
 +
Jistrum (Eestrum)
 +
Mûnein (Moleneind)
 +
Noardburgum (Noordbergum)
 +
Oentsjerk (Oenkerk)
 +
Ryptsjerk (Rijperkerk)
 +
Sumar (Suameer)
 +
Suwâld (Suawoude)
 +
Tytsjerk (Tietjerk)
 +
Wyns (Wijns).
 +
 +
Hamlets
 +
Gytsjerksterhoeke (Giekerkerhoek)
 +
Iniaheide
 +
It Heechsân (Hoogzand)
 +
De Lytse Geast (Kleinegeest)
 +
Quatrebras
 +
Skûlenboarch (Schuilenburg)
 +
Sigerswâld (Siegerswoude)
 +
Sumarreheide (Suameerderheide)
 +
Feanwâldsterwâl (Veenwoudsterwal)
 +
It Wytfean (Witveen)
 +
Zwartewegsend (Zwartewegsend)
 +
Zevenhuizen 
 +
 
 +
 
 +
'''Flylân (Vlieland)'''  
 +
 
 +
There is only one single village on the entire island Oost-Vlieland. There used to be a second one West-Vlieland but it disappeared in the waves of the sea in 1736.
  
 
'''Weststellingwerf'''  
 
'''Weststellingwerf'''  
 +
''The spoken language is not West Frisian; instead, Stellingwerfs, a dialect of Dutch Low Saxon, is spoken here.''
 +
 +
Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Langelille, Munnekeburen, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne, Noordwolde, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, Oosterstreek, Peperga, Scherpenzeel, Slijkenburg, Sonnega, Spanga, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega, Wolvega, Zandhuizen
  
 
'''Wûnseradiel'''  
 
'''Wûnseradiel'''  
  
'''Wymbritseradiel'''
+
Allingawier, Arum, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Hartwerd, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Kornwerderzand, Lollum, Longerhouw, Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Tjerkwerd, Witmarsum, Wons, Zurich.
 +
 
 +
[edit] Hamlets
 +
Arkum, Atzeburen, Baarderburen, Baburen, Breezanddijk, De Blokken, Dijksterburen, Doniaburen, Eemswoude, Engwier, Exmorrazijl, Gooium, Grauwe Kat, Harkezijl, Hayum, Hemert, Idserdaburen, It Fliet, Jonkershuizen, Jousterp, Kampen, Kooihuizen, Koudehuizum, Rijtseterp, Scharneburen, Strand, Vierhuizen, Wonneburen
 +
 
 +
'''Wymbritseradiel'''  
 +
 
 +
Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Heeg, Hommerts, Idzega, IJlst, Indijk, Jutrijp, Koufurdurrige, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Sandfirden, Scharnegoutum, Smallebrugge, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, Woudsend, Ypecolsga

Revision as of 18:41, 12 November 2009

Back to Fryslân or Friesland Portal Page

Fryslân or Friesland Municipalities after 1984

The place names in parenthesis are the Dutch spelling of the names.

Achtkarspelen

Stynsgea (Augustinusga) · Boelensloane (Boelenslaan) · Bûtenpost (Buitenpost) · Droegeham (Drogeham) · Gerkeskleaster-Strobos (Gerkesklooster-Stroobos) · De Harkema (Harkema) · Koatstertille (Kootstertille) · Surhústerfean (Surhuisterveen) · Surhuzem (Surhuizum) · Twizel (Twijzel) · Twizelerheide (Twijzelerheide)

It Amelân (Ameland)

The island has four villages, and one small part-village.

In former days, there were two other villages: Oerd and Sier, but these were drowned and now lie in the sea. The name of these villages live on in MS Oerd and MS Sier, which are the names of the ferries to the island. From East to West:

Hollum, the most populated village, and home of the lighthouse. This town has all the main things on the island. Ballum, the smallest village on Ameland, but also the capital. It is the location of the airport (Ameland Airport).

Nes, this is the second largest village on the island. As it is the place where the ferry from the mainland arrives, a lot of tourists stay here and enjoy the sights.

Buren (also known as Bueren), close to Nes. t'Oerd is also close to this village.

t'Oerd (also known as Oerd), located on the east of the island, this area is mostly beaches and dunes. There is only one footpath here, and no trails for bicycles or cars. There are many animals including birds that live in the area. There are no homes, buildings or public places there in Oerd. Dutch names in brackets)

Boarnsterhim (Boornsterhem)

Akkrum · Aldeboarn (Oldeboorn) · Dearsum (Deersum) · Eagum (Aegum) · Friens · Grou (Grouw) · Idaerd (Idaard) · Jirnsum (Irnsum) · Nes · Poppenwier (Poppingawier) · Raerd (Rauwerd) · Reduzum (Roordahuizum) · Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) · Terherne(Terhorne) · Tersoal (Terzool) · Warstiens · Warten (Wartena) · Wergea (Warga)

Boalsert (Bolsward)

Dantumadiel (Dantumadeel)

Damwâld (Damwoude) · De Westereen (Zwaagwesteinde) · Feanwâlden (Veenwouden) · Feanwâlden (Veenwouden) · Broeksterwâld (Broeksterwoude) · Rinsumageast (Rinsumageest) · Wâlterswâld (Wouterswoude) · Driezum (Driesum) · De Falom (De Valom) · Readtsjerk (Roodkerk) · Sibrandahûs (Sijbrandahuis)

Dongeradiel (Dongeradeel)

Aalsum (Ealsum) · Anjum (Eanjum) · Bornwird (Boarnwert) · Brantgum · Dokkum · Ie (Ee) · Ingwierrum (Engwierum) · Foudgum · Hantum · Hantumerútbuorren (Hantumeruitburen) · Hantumhuzen (Hantumhuizen) · De Lytse Jouwer (Hiaure) · Holwert(Holwerd) · Jouswier · Ljussens (Lioessens) · Mitselwier (Metslawier) · Moddergat · Moarre (Morra) · Nes · Nijewier (Niawier) · Easternijtsjerk (Oosternijkerk) · Eastrum (Oostrum) · Peazens (Paesens) · Raard · Ternaard · Waaksens (Waaxens) · Wetzens (Wetsens) · Wierum

Ferwerderadiel (Ferwerderadeel)

Bartlehiem · Blije (Blija) · Burdaard · Ferwert () · Ginnum (Genum) · Hallum · Hegebeintum (Hoogebeintum) · Jannum · Jislum · Lichtaard · Marrum · Reitsum · Wânswert (Wanswerd)

Frentsjerteradiel (Franekeradeel)

Achlum · Boer · Doanjum (Dongjum) · Furdgum (Firdgum) · Frjentsjer (Franeker) · Hjerbeam (Herbaijum) HitzumHitsum () Kleaster-Lidlum (Klooster-Lidlum) · Easterbierrum (Oosterbierum) · Peins · Pitersbierrum (Pietersbierum) · Rie (Ried) · Skalsum (Schalsum) · Seisbierrum (Sexbierum) · Tsjom (Tzum) · Tsjummearum (Tzummarum) · Sweins (Zweins)

Gaasterlân-Sleat (Gaasterland-Sloten)

Bakhúzen (Bakhuizen) · Balk · Ealahúzen (Elahuizen) · Harich · Kolderwâlde (Kolderwolde) · Murns (Mirns) · Nijemardum (Nijemirdum) · Aldegea (Oudega) · Aldemardum (Oudemirdum), Riis (Rijs) · Rûgehúzen (Ruigahuizen) · Sleat (Sloten) · Sondel · Wikel (Wijckel)

Harns (Harlingen)

Harns (Harlingen) · Mullum (Midlum) · Winaam (Wijnaldum)

It Hearrenfean (Heerenveen)

It Hearrenfean (Heerenveen) · Bontebok · De Knipe · Gersloot · Hoornsterzwaag · Jubbega · Katlijk · Luinjeberd · Mildam · Nieuwehorne · Nieuweschoot · Oranjewoud · Oudehorne · Oudeschoot · Terband · Tjalleberd

Het Bildt

Het Bildt also has local names for its towns and they are noted as such. Sint Annaparochie (local name Sint-Anne) · Minnertsgea (Minnertsga) · Sint Jacobiparochie (local name Sint-Jabik) · Oudebildtzijl (local name Ouwe-Syl) · Froubuorren (Vrouwenparochie) (local name Froubuurt) · Nij Altoenae (Nij Altena) (local name Nij Altoenae) · Westhoek (local name De Westhoek)

Kollumerland c.a. (cum annexis)

Lytsewâld or Lutjewolde (Augsbuurt) · Burum · Kollum · De Pomp (Kollumerpomp) · Kollumersweach (Kollumerzwaag) · Munnekezijl · Aldwâld (Oudwoude) · De Trieme (Triemen) · Feankleaster (Veenklooster) · Warfstermolen · Westerbuorren (Westerburen) · Westergeest · Sweagerbosk (Zwagerbosch)

Ljouwert (Leeuwarden) (local name Liwwadden)

Ljouwert(Leeuwarden) · Goutum · Wurdum (Wirdum) · Wytgaard (Wijtgaard) · Lekkum · Snakkerbuorren (Snakkerburen) · Himpens (Hempens) · Swichum · Tearns (Teerns)

Leeuwarderadeel

Bartlehiem · Britsum · Koarnjum (Cornjum) · Finkum · Hyum ? (Hijum) · Jelsum · Aldeleie (Oude Leije or Oude Leye) · Stiens

Lemsterland

Bantegea (Bantega) · Dolsterhuzen (Delfstrahuizen) · Ychten (Echten) · Ychtenbrêge (Echtenerbrug) · Eesterga · Follega · De Lemmer (Lemmer) · Eastersee (Oosterzee) · Eastersee-Buorren (Oosterzee-Buren)

Littenseradiel

Baijum (Baaium) · Baard · Bears (Beers) · Boazum (Bozum) · Britswert (Britswerd) · Easterein (Oosterend) · Easterlittens (Oosterlittens) · Easterwierrum (Oosterwierum) · Hidaard · Hilaard (Hijlaard) · Hinnaard (Hennaard) · Húns (Huins) · Iens (Edens) · Itens · Jellum · Jorwert (Jorwerd) · Kûbaard (Kubaard) · Leons (Lions) · Lytsewierrum (Lutkewierum) · Mantgum · Reahûs (Roodhuis) · Rien · Spannum · Waaksens (Waaxens ) · Weidum · Winsum · Wiuwert (Wieuwerd) · Wjelsryp (Wieuwerd) · Wommels

Menaldumadeel

Bitgummole (Beetgum) · Bitgummole (Beetgumermolen) · Berltsum (Berlikum) · Blessum · Boksum · Deinum · Dronryp (Dronrijp) · Ingelum (Engelum) · Kleaster Eanjum (Kleaster-Anjum) · Marsum (Marssum) · Menaam (Menaldum) · Skingen (Schingen) · Slappeterp (80), and Wier

Nijefurd

Hemelum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, Warns and Workum.

Ooststellingwerf

Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde, Ravenswoud and Waskemeer.

Opsterlân (Opsterland)

Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslân, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Wijnjewoude.

Skiermûntseach (Schiermonnikoog)

Schiermonnikoog

Skarsterlân

Akmarijp, Boornzwaag, Broek, Dijken, Doniaga, Goingarijp, Haskerdijken, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Langweer, Legemeer, Nieuwebrug, Nijehaske, Oldeouwer, Oudehaske, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rohel, Rotstergast, Rotsterhaule, Rottum, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Snikzwaag, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast and Vegelinsoord

Smallingerland

Boornbergum, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten (main town), Drachtstercompagnie, Goëngahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega, Rottevalle and Smalle Ee

Snits (Sneek)

Skylge (local name Schylge) (Terschelling)

Baaidunen (Baaiduinen) · Formerum (Formearum) Hee Hoorn, Friesland, Netherlands (Hoarne) Kaart Kinnum (Kinum) Landerum Lies Midsland (Midslân) Midsland aan Zee (Midslân oan See) Midsland-Noord (Midslân-Noard) Oosterend, Terschelling, Netherlands (Aasterein) Seerijp (Stryp) West aan Zee (West) West-Terschelling (seat) (West-Schylge)

Tytsjerksteradiel (Tytsjerksteradiel is a municipality in the province of Friesland in the Netherlands. It is named after the town of Tytsjerk, whose name is derived from a person named Tiete. Tiete was a daughter of Tryn, after whom the region (Trynwâlden) is named. The other villages in Trynwâlden are also named after Tryn's children: Oentsjerk (Oene), Gytsjerk (Giete), Readtsjerk (Reade), Aldtsjerk (Âlde), Ryptsjerk (Rype). A statue of Tryn and her children is placed in Oentsjerk next to the mainroad (Rengerswei). Tsjerk is the West Frisian word for Church.)

Aldtsjerk (Dutch: Oudkerk) Bartlehiem Burgum (Bergum) Earnewâld (Eernewoude) Eastermar (Oostermeer) Garyp (Garijp) Gytsjerk (Giekerk) Hurdegaryp (Hardegarijp) Jistrum (Eestrum)

Mûnein (Moleneind) 

Noardburgum (Noordbergum) Oentsjerk (Oenkerk) Ryptsjerk (Rijperkerk) Sumar (Suameer) Suwâld (Suawoude) Tytsjerk (Tietjerk) Wyns (Wijns).

Hamlets Gytsjerksterhoeke (Giekerkerhoek) Iniaheide It Heechsân (Hoogzand) De Lytse Geast (Kleinegeest)

Quatrebras 

Skûlenboarch (Schuilenburg) Sigerswâld (Siegerswoude) Sumarreheide (Suameerderheide)

Feanwâldsterwâl (Veenwoudsterwal) 

It Wytfean (Witveen) Zwartewegsend (Zwartewegsend) Zevenhuizen


Flylân (Vlieland)

There is only one single village on the entire island Oost-Vlieland. There used to be a second one West-Vlieland but it disappeared in the waves of the sea in 1736.

Weststellingwerf The spoken language is not West Frisian; instead, Stellingwerfs, a dialect of Dutch Low Saxon, is spoken here.

Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Langelille, Munnekeburen, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne, Noordwolde, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, Oosterstreek, Peperga, Scherpenzeel, Slijkenburg, Sonnega, Spanga, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega, Wolvega, Zandhuizen

Wûnseradiel

Allingawier, Arum, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Hartwerd, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Kornwerderzand, Lollum, Longerhouw, Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Tjerkwerd, Witmarsum, Wons, Zurich.

[edit] Hamlets Arkum, Atzeburen, Baarderburen, Baburen, Breezanddijk, De Blokken, Dijksterburen, Doniaburen, Eemswoude, Engwier, Exmorrazijl, Gooium, Grauwe Kat, Harkezijl, Hayum, Hemert, Idserdaburen, It Fliet, Jonkershuizen, Jousterp, Kampen, Kooihuizen, Koudehuizum, Rijtseterp, Scharneburen, Strand, Vierhuizen, Wonneburen

Wymbritseradiel

Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Heeg, Hommerts, Idzega, IJlst, Indijk, Jutrijp, Koufurdurrige, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Sandfirden, Scharnegoutum, Smallebrugge, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, Woudsend, Ypecolsga