Hungary Language and Languages

From FamilySearch Wiki
Revision as of 14:47, 30 July 2008 by RoachA (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

The Hungarian Alphabet

àá

ÄÅ
Aa Áá Bb Cc CScs Dd DZdz DZSdzs Ee Éé Ff Gg GYgy Hh Ii Íí Jj Kk Ll LYly Mm Nn NYny Oo Óó Öö  Pp (Qq) Rr Ss SZsz Tt TYty Uu Úú Üü  Vv (Ww) (Xx) Yy Zz ZSzs àá

ÄÅ