Hungary Language and Languages

From FamilySearch Wiki
Revision as of 14:54, 30 July 2008 by Pysnaks (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

The Hungarian Alphabet

Aa Áá Bb Cc CScs Dd DZdz DZSdzs Ee Éé Ff Gg GYgy Hh Ii Íí Jj Kk Ll LYly Mm Nn NYny Oo Óó Öö  Pp (Qq) Rr Ss SZsz Tt TYty Uu Úú Üü  Vv (Ww) (Xx) Yy Zz ZSzs