Hungary Language and Languages

From FamilySearch Wiki
Revision as of 14:48, 5 September 2008 by Pysnaks (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Hungary Portal Page

The Hungarian Alphabet

Aa Áá Bb Cc CScs Dd DZdz DZSdzs Ee Éé Ff Gg GYgy Hh Ii Íí Jj Kk Ll LYly Mm Nn NYny Oo Óó Öö  Pp (Qq) Rr Ss SZsz Tt TYty Uu Úú Üü  Vv (Ww) (Xx) Yy Zz ZSzs