Difference between revisions of "International Characters (Latin-based alphabet)"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with 'Names in this indexing projects come from many cultures. If a diacritic or accent mark was used in writing a name on the record (such as the marks used in writing ò in Nicolò o…')
 
m (added category)
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
Names in this indexing projects come from many cultures. If a diacritic or accent mark was used in writing a name on the record (such as the marks used in writing ò in Nicolò or à in Nicolàs), you should include the diacritic when you index the name.
+
Names in indexing projects come from many cultures. If a diacritic or accent mark was used in writing a name on the record (such as the marks used in writing ò in Nicolò or à in Nicolàs), you should include the diacritic when you index the name.  
  
Not all diacritics are included in the International Characters box of the indexing program. If you can't find there the character you need, you can copy it from the list below and past it into the indexing field.<br>
+
Not all diacritics are included in the International Characters box of the indexing program. If you can't find there the character you need, you can copy it from the list below and paste it into the indexing field.<br>  
  
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
+
<br>
 +
 
 +
{| width="500" cellspacing="1" cellpadding="2" border="1" align="center"
 
|-
 
|-
| Áá
+
|  
| Àà
+
'''A'''
| Ââ
+
 
| Ǎǎ
+
|
| Ăă
+
Áá  
| Āā
+
 
| Ãã
+
|  
| Ää
+
Àà  
| Åå
+
 
| Ạạ
+
|  
 +
Ââ  
 +
 
 +
|  
 +
Ǎǎ  
 +
 
 +
|  
 +
Ăă  
 +
 
 +
|  
 +
Āā  
 +
 
 +
|  
 +
Ãã  
 +
 
 +
|  
 +
Ää  
 +
 
 +
|  
 +
Åå  
 +
 
 +
|  
 +
Ạạ  
 +
 
 +
|
 +
Ąą
 +
 
 +
|
 +
Ææ
 +
 
 +
|
 +
Ǣǣ
 +
 
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| Ąą&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
+
|  
| Ææ
+
'''B'''
| Ǣǣ
+
 
| Ƀƀ
+
|
| Ḃḃ
+
Ƀƀ
| Ɓɓ
+
 
| Ćć
+
|
| Ĉĉ
+
Ḃḃ
| Čč
+
 
| Ċċ
+
|
 +
Ɓɓ
 +
 
 +
| <br>  
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|  
 +
'''C'''
 +
 
 +
|  
 +
Ćć  
 +
 
 +
|  
 +
Ĉĉ  
 +
 
 +
|  
 +
Čč  
 +
 
 +
|  
 +
Ċċ  
 +
 
 +
|
 +
Çç
 +
 
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| Çç
+
|  
| Ďď
+
'''D'''
| Đđ
+
 
| Ðð
+
|  
| Ɖɖ
+
Ďď  
| Ḋḋ
+
 
| Ḍḍ  
+
|  
| Ḑḑ
+
Đđ  
| Ḓḓ
+
 
| Ɗɗ
+
|  
 +
Ðð  
 +
 
 +
|  
 +
Ɖɖ  
 +
 
 +
|  
 +
Ḋḋ  
 +
 
 +
|  
 +
Ḍḍ  
 +
 
 +
|  
 +
Ḑḑ  
 +
 
 +
|  
 +
Ḓḓ  
 +
 
 +
|  
 +
Ɗɗ  
 +
 
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| Éé
+
|
| Èè
+
'''E'''
| Êê<br>
+
 
| Ěě
+
| Éé  
 +
| Èè  
 +
| Êê  
 +
| Ěě  
 
| Ĕĕ  
 
| Ĕĕ  
 
| Ēē  
 
| Ēē  
 
| Ẽẽ  
 
| Ẽẽ  
| Ëë
+
| Ëë  
 
| Ėė  
 
| Ėė  
| Ẹẹ
+
| Ẹẹ  
|-
 
 
| Ęę  
 
| Ęę  
 
| Ȩȩ  
 
| Ȩȩ  
Line 56: Line 158:
 
| Əə  
 
| Əə  
 
| Ɛɛ  
 
| Ɛɛ  
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|-
 +
|
 +
'''F'''
 +
 
| Ḟḟ  
 
| Ḟḟ  
 
| Ƒƒ  
 
| Ƒƒ  
| Ĝĝ
+
| <br>
|-
+
| <br>
 +
|
 +
'''G'''
 +
 
 +
| Ĝĝ
 
| Ǧǧ  
 
| Ǧǧ  
 
| Ğğ  
 
| Ğğ  
Line 68: Line 180:
 
| Ɠɠ  
 
| Ɠɠ  
 
| Ɣɣ  
 
| Ɣɣ  
 +
| <br>
 +
|
 +
'''H'''
 +
 
| Ĥĥ  
 
| Ĥĥ  
| Ḥḥ
+
| Ḥḥ  
 +
| Ħħ
 
|-
 
|-
| Ħħ
+
|  
 +
'''I'''
 +
 
 
| Íí  
 
| Íí  
 
| Ìì  
 
| Ìì  
Line 80: Line 199:
 
| Ïï  
 
| Ïï  
 
| İı  
 
| İı  
| Ịị
+
| Ịị  
|-
 
 
| Įį  
 
| Įį  
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|
 +
'''J'''
 +
 
| Ĵĵ  
 
| Ĵĵ  
 +
| <br>
 +
| '''K'''
 
| Ķķ  
 
| Ķķ  
 
| Ḵḵ  
 
| Ḵḵ  
| Ƙƙ  
+
| Ƙƙ
 +
|-
 +
|
 +
'''L'''
 +
 
 
| Ĺĺ  
 
| Ĺĺ  
 
| Ļļ  
 
| Ļļ  
 
| Łł  
 
| Łł  
 
| Ľľ  
 
| Ľľ  
| Ŀŀ
+
| Ŀŀ  
|-
 
 
| Ḷḷ  
 
| Ḷḷ  
 
| Ḽḽ  
 
| Ḽḽ  
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|
 +
'''M'''
 +
 
| Ṁṁ  
 
| Ṁṁ  
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|-
 +
|
 +
'''N'''
 +
 
| Ńń  
 
| Ńń  
 
| Ňň  
 
| Ňň  
Line 102: Line 247:
 
| Ṅṅ  
 
| Ṅṅ  
 
| Ņņ  
 
| Ņņ  
| Ṋṋ
+
| Ṋṋ  
|-
 
 
| Ɲɲ  
 
| Ɲɲ  
 
| Ŋŋ  
 
| Ŋŋ  
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|-
 +
|
 +
'''O'''
 +
 
| Óó  
 
| Óó  
 
| Òò  
 
| Òò  
Line 112: Line 270:
 
| Ōō  
 
| Ōō  
 
| Õõ  
 
| Õõ  
| Őő
+
| Őő  
| Öö
+
| Öö  
|-
 
 
| Ọọ  
 
| Ọọ  
 
| Ǫǫ  
 
| Ǫǫ  
Line 123: Line 280:
 
| Œœ  
 
| Œœ  
 
| Ɔɔ  
 
| Ɔɔ  
| Ṗṗ
+
| <br>
| Ƥƥ
+
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
 +
|
 +
'''P'''
 +
 +
| Ṗṗ
 +
| Ƥƥ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|
 +
'''R'''
 +
 
| Ŕŕ  
 
| Ŕŕ  
 
| Řř  
 
| Řř  
 
| Ṛṛ  
 
| Ṛṛ  
 
| Ŗŗ  
 
| Ŗŗ  
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|-
 +
|
 +
'''S'''
 +
 
| Śś  
 
| Śś  
 
| Ŝŝ  
 
| Ŝŝ  
Line 135: Line 317:
 
| Ṡṡ  
 
| Ṡṡ  
 
| Ṣṣ  
 
| Ṣṣ  
| Şş
+
| Şş  
|-
 
 
| Șș  
 
| Șș  
 
| Ʃʃ  
 
| Ʃʃ  
 
| ß  
 
| ß  
 +
| <br>
 +
|
 +
'''T'''
 +
 
| Ťť  
 
| Ťť  
 
| Ṭṭ  
 
| Ṭṭ  
Line 146: Line 331:
 
| Țț  
 
| Țț  
 
| Ŧŧ  
 
| Ŧŧ  
| Ƭƭ
+
| Ƭƭ  
 +
| Þþ
 
|-
 
|-
| Þþ
+
|  
 +
'''U'''
 +
 
 
| Úú  
 
| Úú  
 
| Ùù  
 
| Ùù  
Line 157: Line 345:
 
| Ũũ  
 
| Ũũ  
 
| Űű  
 
| Űű  
| Üü
+
| Üü  
|-
 
 
| Ůů  
 
| Ůů  
 
| Ųų  
 
| Ųų  
Line 164: Line 351:
 
| Ưư  
 
| Ưư  
 
| Ʋʋ  
 
| Ʋʋ  
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|-
 +
|
 +
'''W'''
 +
 
| Ẃẃ  
 
| Ẃẃ  
 
| Ẁẁ  
 
| Ẁẁ  
 
| Ŵŵ  
 
| Ŵŵ  
 
| Ẅẅ  
 
| Ẅẅ  
| Ẋẋ
+
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|
 +
'''X'''
 +
 
 +
| Ẋẋ  
 +
| Ẍẍ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| Ẍẍ
+
|  
 +
'''Y'''
 +
 
 
| Ƿƿ  
 
| Ƿƿ  
 
| Ýý  
 
| Ýý  
Line 179: Line 393:
 
| Ỵỵ  
 
| Ỵỵ  
 
| Ƴƴ  
 
| Ƴƴ  
| Źź
+
| <br>
|-
+
| <br>
 +
|
 +
'''Z'''
 +
 
 +
| Źź
 
| Ẑẑ  
 
| Ẑẑ  
 
| Žž  
 
| Žž  
Line 187: Line 405:
 
| Ẕẕ  
 
| Ẕẕ  
 
| Ʒʒ  
 
| Ʒʒ  
| Ǯǯ  
+
| Ǯǯ
| <br>
+
|-
| <br>
+
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>  
 +
| <br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
 +
 +
<br>
  
 
<br>
 
<br>
 +
 +
[[Category:Language and Languages]]

Revision as of 18:43, 16 May 2013

Names in indexing projects come from many cultures. If a diacritic or accent mark was used in writing a name on the record (such as the marks used in writing ò in Nicolò or à in Nicolàs), you should include the diacritic when you index the name.

Not all diacritics are included in the International Characters box of the indexing program. If you can't find there the character you need, you can copy it from the list below and paste it into the indexing field.


A

Áá

Àà

Ââ

Ǎǎ

Ăă

Āā

Ãã

Ää

Åå

Ạạ

Ąą

Ææ

ǢǣB

Ƀƀ

Ḃḃ

Ɓɓ
C

Ćć

Ĉĉ

Čč

Ċċ

Çç
D

Ďď

Đđ

Ðð

Ɖɖ

Ḋḋ

Ḍḍ

Ḑḑ

Ḓḓ

ƊɗE

Éé Èè Êê Ěě Ĕĕ Ēē Ẽẽ Ëë Ėė Ẹẹ Ęę Ȩȩ Ẹ́ẹ́ Ẹ̀ẹ̀ Ǝə Əə Ɛɛ

F

Ḟḟ Ƒƒ

G

Ĝĝ Ǧǧ Ğğ Ġġ G̃g̃ Ģģ Ƣƣ Ɠɠ Ɣɣ

H

Ĥĥ Ḥḥ Ħħ

I

Íí Ìì Îî Ĭĭ Īī Ĩĩ Ïï İı Ịị Įį

J

Ĵĵ
K Ķķ Ḵḵ Ƙƙ

L

Ĺĺ Ļļ Łł Ľľ Ŀŀ Ḷḷ Ḽḽ


M

Ṁṁ


N

Ńń Ňň Ññ N̈n̈ Ṅṅ Ņņ Ṋṋ Ɲɲ Ŋŋ

O

Óó Òò Ôô Ǒǒ Ōō Õõ Őő Öö Ọọ Ǫǫ Ọ́ọ́ Ọ̀ọ̀ Øø Ơơ Œœ Ɔɔ


P

Ṗṗ Ƥƥ


R

Ŕŕ Řř Ṛṛ Ŗŗ
S

Śś Ŝŝ Šš Ṡṡ Ṣṣ Şş Șș Ʃʃ ß

T

Ťť Ṭṭ Ṱṱ Ţţ Țț Ŧŧ Ƭƭ Þþ

U

Úú Ùù Ûû Ǔǔ Ŭŭ Ūū Ũũ Űű Üü Ůů Ųų Ụụ Ưư Ʋʋ
W

Ẃẃ Ẁẁ Ŵŵ Ẅẅ


X

Ẋẋ Ẍẍ
Y

Ƿƿ Ýý Ỳỳ Ŷŷ Ỹỹ Ÿÿ Ỵỵ Ƴƴ

Z

Źź Ẑẑ Žž Żż Ẓẓ Ẕẕ Ʒʒ Ǯǯ