Difference between revisions of "International Characters (Latin-based alphabet)"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
m (added category)
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
Names in this indexing projects come from many cultures. If a diacritic or accent mark was used in writing a name on the record (such as the marks used in writing ò in Nicolò or à in Nicolàs), you should include the diacritic when you index the name.  
+
Names in indexing projects come from many cultures. If a diacritic or accent mark was used in writing a name on the record (such as the marks used in writing ò in Nicolò or à in Nicolàs), you should include the diacritic when you index the name.  
 
 
Not all diacritics are included in the International Characters box of the indexing program. If you can't find there the character you need, you can copy it from the list below and past it into the indexing field.<br>
 
  
 +
Not all diacritics are included in the International Characters box of the indexing program. If you can't find there the character you need, you can copy it from the list below and paste it into the indexing field.<br>
  
 +
<br>
  
 
{| width="500" cellspacing="1" cellpadding="2" border="1" align="center"
 
{| width="500" cellspacing="1" cellpadding="2" border="1" align="center"
Line 11: Line 11:
  
 
|  
 
|  
Áá
+
Áá  
  
 
|  
 
|  
Àà
+
Àà  
  
 
|  
 
|  
Ââ
+
Ââ  
  
 
|  
 
|  
Ǎǎ
+
Ǎǎ  
  
 
|  
 
|  
Ăă
+
Ăă  
  
 
|  
 
|  
Āā
+
Āā  
  
 
|  
 
|  
Ãã
+
Ãã  
  
 
|  
 
|  
Ää
+
Ää  
  
 
|  
 
|  
Åå
+
Åå  
  
 
|  
 
|  
Ạạ
+
Ạạ  
  
 
|  
 
|  
Ąą
+
Ąą  
  
 
|  
 
|  
Ææ
+
Ææ  
  
 
|  
 
|  
Ǣǣ
+
Ǣǣ  
  
 
| <br>  
 
| <br>  
Line 60: Line 60:
  
 
|  
 
|  
Ƀƀ
+
Ƀƀ  
  
 
|  
 
|  
Ḃḃ
+
Ḃḃ  
  
 
|  
 
|  
Ɓɓ
+
Ɓɓ  
  
 
| <br>  
 
| <br>  
Line 75: Line 75:
  
 
|  
 
|  
Ćć
+
Ćć  
  
 
|  
 
|  
Ĉĉ
+
Ĉĉ  
  
 
|  
 
|  
Čč
+
Čč  
  
 
|  
 
|  
Ċċ
+
Ċċ  
  
 
|  
 
|  
Çç
+
Çç  
  
 
| <br>  
 
| <br>  
Line 101: Line 101:
  
 
|  
 
|  
Ďď
+
Ďď  
  
 
|  
 
|  
Đđ
+
Đđ  
  
 
|  
 
|  
Ðð
+
Ðð  
  
 
|  
 
|  
Ɖɖ
+
Ɖɖ  
  
 
|  
 
|  
Ḋḋ
+
Ḋḋ  
  
 
|  
 
|  
Ḍḍ
+
Ḍḍ  
  
 
|  
 
|  
Ḑḑ
+
Ḑḑ  
  
 
|  
 
|  
Ḓḓ
+
Ḓḓ  
  
 
|  
 
|  
Ɗɗ
+
Ɗɗ  
  
 
| <br>  
 
| <br>  
Line 202: Line 202:
 
| Įį  
 
| Įį  
 
| <br>  
 
| <br>  
| <br>
+
| <br>  
 
|  
 
|  
 
'''J'''  
 
'''J'''  
  
 
| Ĵĵ  
 
| Ĵĵ  
| <br>
+
| <br>  
 
| '''K'''  
 
| '''K'''  
 
| Ķķ  
 
| Ķķ  
Line 366: Line 366:
 
| <br>  
 
| <br>  
 
| <br>  
 
| <br>  
| <br>
+
| <br>  
 
|  
 
|  
 
'''X'''  
 
'''X'''  
Line 432: Line 432:
  
 
<br>
 
<br>
 +
 +
[[Category:Language and Languages]]

Revision as of 18:43, 16 May 2013

Names in indexing projects come from many cultures. If a diacritic or accent mark was used in writing a name on the record (such as the marks used in writing ò in Nicolò or à in Nicolàs), you should include the diacritic when you index the name.

Not all diacritics are included in the International Characters box of the indexing program. If you can't find there the character you need, you can copy it from the list below and paste it into the indexing field.


A

Áá

Àà

Ââ

Ǎǎ

Ăă

Āā

Ãã

Ää

Åå

Ạạ

Ąą

Ææ

ǢǣB

Ƀƀ

Ḃḃ

Ɓɓ
C

Ćć

Ĉĉ

Čč

Ċċ

Çç
D

Ďď

Đđ

Ðð

Ɖɖ

Ḋḋ

Ḍḍ

Ḑḑ

Ḓḓ

ƊɗE

Éé Èè Êê Ěě Ĕĕ Ēē Ẽẽ Ëë Ėė Ẹẹ Ęę Ȩȩ Ẹ́ẹ́ Ẹ̀ẹ̀ Ǝə Əə Ɛɛ

F

Ḟḟ Ƒƒ

G

Ĝĝ Ǧǧ Ğğ Ġġ G̃g̃ Ģģ Ƣƣ Ɠɠ Ɣɣ

H

Ĥĥ Ḥḥ Ħħ

I

Íí Ìì Îî Ĭĭ Īī Ĩĩ Ïï İı Ịị Įį

J

Ĵĵ
K Ķķ Ḵḵ Ƙƙ

L

Ĺĺ Ļļ Łł Ľľ Ŀŀ Ḷḷ Ḽḽ


M

Ṁṁ


N

Ńń Ňň Ññ N̈n̈ Ṅṅ Ņņ Ṋṋ Ɲɲ Ŋŋ

O

Óó Òò Ôô Ǒǒ Ōō Õõ Őő Öö Ọọ Ǫǫ Ọ́ọ́ Ọ̀ọ̀ Øø Ơơ Œœ Ɔɔ


P

Ṗṗ Ƥƥ


R

Ŕŕ Řř Ṛṛ Ŗŗ
S

Śś Ŝŝ Šš Ṡṡ Ṣṣ Şş Șș Ʃʃ ß

T

Ťť Ṭṭ Ṱṱ Ţţ Țț Ŧŧ Ƭƭ Þþ

U

Úú Ùù Ûû Ǔǔ Ŭŭ Ūū Ũũ Űű Üü Ůů Ųų Ụụ Ưư Ʋʋ
W

Ẃẃ Ẁẁ Ŵŵ Ẅẅ


X

Ẋẋ Ẍẍ
Y

Ƿƿ Ýý Ỳỳ Ŷŷ Ỹỹ Ÿÿ Ỵỵ Ƴƴ

Z

Źź Ẑẑ Žž Żż Ẓẓ Ẕẕ Ʒʒ Ǯǯ