Difference between revisions of "International Characters (Latin-based alphabet)"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with 'Names in this indexing projects come from many cultures. If a diacritic or accent mark was used in writing a name on the record (such as the marks used in writing ò in Nicolò o…')
 
Line 1: Line 1:
Names in this indexing projects come from many cultures. If a diacritic or accent mark was used in writing a name on the record (such as the marks used in writing ò in Nicolò or à in Nicolàs), you should include the diacritic when you index the name.
+
Names in this indexing projects come from many cultures. If a diacritic or accent mark was used in writing a name on the record (such as the marks used in writing ò in Nicolò or à in Nicolàs), you should include the diacritic when you index the name.  
  
Not all diacritics are included in the International Characters box of the indexing program. If you can't find there the character you need, you can copy it from the list below and past it into the indexing field.<br>
+
Not all diacritics are included in the International Characters box of the indexing program. If you can't find there the character you need, you can copy it from the list below and past it into the indexing field.<br>  
  
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
+
{| width="500" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
|-
 
|-
| Áá
+
|
 +
'''A'''
 +
 
 +
| Áá  
 
| Àà
 
| Àà
 
| Ââ
 
| Ââ
Line 15: Line 18:
 
| Åå
 
| Åå
 
| Ạạ
 
| Ạạ
|-
+
| Ąą
| Ąą&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
 
 
| Ææ
 
| Ææ
 
| Ǣǣ
 
| Ǣǣ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|-
 +
|
 +
'''B'''
 +
 
| Ƀƀ
 
| Ƀƀ
 
| Ḃḃ
 
| Ḃḃ
 
| Ɓɓ
 
| Ɓɓ
| Ćć
+
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|
 +
'''C'''
 +
 
 +
| Ćć  
 
| Ĉĉ
 
| Ĉĉ
 
| Čč
 
| Čč
 
| Ċċ
 
| Ċċ
 +
| Çç
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| Çç
+
|  
 +
'''D'''
 +
 
 
| Ďď
 
| Ďď
 
| Đđ
 
| Đđ
Line 33: Line 61:
 
| Ɖɖ
 
| Ɖɖ
 
| Ḋḋ
 
| Ḋḋ
| Ḍḍ  
+
| Ḍḍ
 
| Ḑḑ
 
| Ḑḑ
 
| Ḓḓ
 
| Ḓḓ
 
| Ɗɗ
 
| Ɗɗ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
 +
|
 +
'''E'''
 +
 
| Éé
 
| Éé
 
| Èè
 
| Èè
| Êê<br>
+
| Êê
 
| Ěě
 
| Ěě
| Ĕĕ  
+
| Ĕĕ
| Ēē  
+
| Ēē
| Ẽẽ  
+
| Ẽẽ
 
| Ëë
 
| Ëë
| Ėė  
+
| Ėė
 
| Ẹẹ
 
| Ẹẹ
 +
| Ęę
 +
| Ȩȩ
 +
| Ẹ́ẹ́
 +
| Ẹ̀ẹ̀
 +
| Ǝə
 +
| Əə
 +
| Ɛɛ
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| Ęę
+
|  
| Ȩȩ
+
'''F'''
| Ẹ́ẹ́
+
 
| Ẹ̀ẹ̀
+
| Ḟḟ
| Ǝə
+
| Ƒƒ
| Əə
+
| <br>
| Ɛɛ
+
| <br>
| Ḟḟ
+
|  
| Ƒƒ
+
'''G'''
 +
 
 
| Ĝĝ
 
| Ĝĝ
|-
+
| Ǧǧ
| Ǧǧ  
+
| Ğğ
| Ğğ  
+
| Ġġ
| Ġġ  
+
| G̃g̃
| G̃g̃  
+
| Ģģ
| Ģģ  
+
| Ƣƣ
| Ƣƣ  
+
| Ɠɠ
| Ɠɠ  
 
 
| Ɣɣ  
 
| Ɣɣ  
| Ĥĥ  
+
| <br>
 +
|
 +
'''H'''
 +
 
 +
| Ĥĥ
 
| Ḥḥ
 
| Ḥḥ
 +
| Ħħ
 
|-
 
|-
| Ħħ
+
|  
| Íí  
+
'''I'''
| Ìì  
+
 
| Îî  
+
| Íí
| Ĭĭ  
+
| Ìì
| Īī  
+
| Îî
| Ĩĩ  
+
| Ĭĭ
| Ïï  
+
| Īī
| İı  
+
| Ĩĩ
 +
| Ïï
 +
| İı
 
| Ịị
 
| Ịị
 +
| Įį
 +
| <br>
 +
|
 +
 +
|
 +
'''J'''
 +
 +
| Ĵĵ
 +
|
 +
 +
| '''K'''
 +
| Ķķ
 +
| Ḵḵ
 +
| Ƙƙ
 
|-
 
|-
| Įį
+
|  
| Ĵĵ
+
'''L'''
| Ķķ
+
 
| Ḵḵ
 
| Ƙƙ
 
 
| Ĺĺ  
 
| Ĺĺ  
| Ļļ  
+
| Ļļ
| Łł  
+
| Łł
| Ľľ  
+
| Ľľ
 
| Ŀŀ
 
| Ŀŀ
 +
| Ḷḷ
 +
| Ḽḽ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|
 +
'''M'''
 +
 +
| Ṁṁ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| Ḷḷ
+
|  
| Ḽḽ
+
'''N'''
| Ṁṁ
+
 
| Ńń  
+
| Ńń
| Ňň  
+
| Ňň
| Ññ  
+
| Ññ
| N̈n̈  
+
| N̈n̈
| Ṅṅ  
+
| Ṅṅ
| Ņņ  
+
| Ņņ
 
| Ṋṋ
 
| Ṋṋ
 +
| Ɲɲ
 +
| Ŋŋ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| Ɲɲ
+
|  
| Ŋŋ
+
'''O'''
| Óó  
+
 
| Òò  
+
| Óó
| Ôô  
+
| Òò
| Ǒǒ  
+
| Ôô
| Ōō  
+
| Ǒǒ
| Õõ  
+
| Ōō
 +
| Õõ
 
| Őő
 
| Őő
 
| Öö
 
| Öö
 +
| Ọọ
 +
| Ǫǫ
 +
| Ọ́ọ́
 +
| Ọ̀ọ̀
 +
| Øø
 +
| Ơơ
 +
| Œœ
 +
| Ɔɔ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| Ọọ
+
|  
| Ǫǫ
+
'''P'''
| Ọ́ọ́
+
 
| Ọ̀ọ̀
 
| Øø
 
| Ơơ
 
| Œœ
 
| Ɔɔ
 
 
| Ṗṗ
 
| Ṗṗ
 
| Ƥƥ
 
| Ƥƥ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|
 +
'''R'''
 +
 +
| Ŕŕ
 +
| Řř
 +
| Ṛṛ
 +
| Ŗŗ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| Ŕŕ
+
|  
| Řř
+
'''S'''
| Ṛṛ
+
 
| Ŗŗ
+
| Śś
| Śś  
+
| Ŝŝ
| Ŝŝ  
+
| Šš
| Šš  
+
| Ṡṡ
| Ṡṡ  
+
| Ṣṣ
| Ṣṣ  
 
 
| Şş
 
| Şş
|-
+
| Șș
| Șș  
+
| Ʃʃ
| Ʃʃ  
+
| ß
| ß  
+
| <br>
| Ťť  
+
|
| Ṭṭ  
+
'''T'''
| Ṱṱ  
+
 
| Ţţ  
+
| Ťť
| Țț  
+
| Ṭṭ
| Ŧŧ  
+
| Ṱṱ
 +
| Ţţ
 +
| Țț
 +
| Ŧŧ
 
| Ƭƭ
 
| Ƭƭ
 +
| Þþ
 
|-
 
|-
| Þþ
+
|  
| Úú  
+
'''U'''
| Ùù  
+
 
| Ûû  
+
| Úú
| Ǔǔ  
+
| Ùù
| Ŭŭ  
+
| Ûû
| Ūū  
+
| Ǔǔ
| Ũũ  
+
| Ŭŭ
| Űű  
+
| Ūū
 +
| Ũũ
 +
| Űű
 
| Üü
 
| Üü
 +
| Ůů
 +
| Ųų
 +
| Ụụ
 +
| Ưư
 +
| Ʋʋ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| Ůů
+
|  
| Ųų
+
'''W'''
| Ụụ
+
 
| Ưư
+
| Ẃẃ
| Ʋʋ
+
| Ẁẁ
| Ẃẃ
+
| Ŵŵ
| Ẁẁ
+
| Ẅẅ
| Ŵŵ
+
| <br>
| Ẅẅ
+
| <br>
 +
|  
 +
|  
 +
'''X'''
 +
 
 
| Ẋẋ
 
| Ẋẋ
 +
| Ẍẍ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
|-
 
|-
| Ẍẍ
+
|  
| Ƿƿ  
+
'''Y'''
| Ýý  
+
 
| Ỳỳ  
+
| Ƿƿ
| Ŷŷ  
+
| Ýý
| Ỹỹ  
+
| Ỳỳ
| Ÿÿ  
+
| Ŷŷ
| Ỵỵ  
+
| Ỹỹ
| Ƴƴ  
+
| Ÿÿ
 +
| Ỵỵ
 +
| Ƴƴ
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
|
 +
'''Z'''
 +
 
 
| Źź
 
| Źź
 +
| Ẑẑ
 +
| Žž
 +
| Żż
 +
| Ẓẓ
 +
| Ẕẕ
 +
| Ʒʒ
 +
| Ǯǯ
 
|-
 
|-
| Ẑẑ
+
| <br>
| Žž
+
| <br>
| Żż
+
| <br>
| Ẓẓ
+
| <br>
| Ẕẕ
+
| <br>
| Ʒʒ
+
| <br>
| Ǯǯ
+
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 +
| <br>
 
| <br>
 
| <br>
 
| <br>
 
| <br>
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
 +
 +
<br>
  
 
<br>
 
<br>

Revision as of 18:21, 6 October 2011

Names in this indexing projects come from many cultures. If a diacritic or accent mark was used in writing a name on the record (such as the marks used in writing ò in Nicolò or à in Nicolàs), you should include the diacritic when you index the name.

Not all diacritics are included in the International Characters box of the indexing program. If you can't find there the character you need, you can copy it from the list below and past it into the indexing field.

A

Áá Àà Ââ Ǎǎ Ăă Āā Ãã Ää Åå Ạạ Ąą Ææ Ǣǣ

B

Ƀƀ Ḃḃ Ɓɓ


C

Ćć Ĉĉ Čč Ċċ Çç


D

Ďď Đđ Ðð Ɖɖ Ḋḋ Ḍḍ Ḑḑ Ḓḓ Ɗɗ

E

Éé Èè Êê Ěě Ĕĕ Ēē Ẽẽ Ëë Ėė Ẹẹ Ęę Ȩȩ Ẹ́ẹ́ Ẹ̀ẹ̀ Ǝə Əə Ɛɛ

F

Ḟḟ Ƒƒ

G

Ĝĝ Ǧǧ Ğğ Ġġ G̃g̃ Ģģ Ƣƣ Ɠɠ Ɣɣ

H

Ĥĥ Ḥḥ Ħħ

I

Íí Ìì Îî Ĭĭ Īī Ĩĩ Ïï İı Ịị Įį

J

Ĵĵ K Ķķ Ḵḵ Ƙƙ

L

Ĺĺ Ļļ Łł Ľľ Ŀŀ Ḷḷ Ḽḽ


M

Ṁṁ


N

Ńń Ňň Ññ N̈n̈ Ṅṅ Ņņ Ṋṋ Ɲɲ Ŋŋ

O

Óó Òò Ôô Ǒǒ Ōō Õõ Őő Öö Ọọ Ǫǫ Ọ́ọ́ Ọ̀ọ̀ Øø Ơơ Œœ Ɔɔ


P

Ṗṗ Ƥƥ


R

Ŕŕ Řř Ṛṛ Ŗŗ
S

Śś Ŝŝ Šš Ṡṡ Ṣṣ Şş Șș Ʃʃ ß

T

Ťť Ṭṭ Ṱṱ Ţţ Țț Ŧŧ Ƭƭ Þþ

U

Úú Ùù Ûû Ǔǔ Ŭŭ Ūū Ũũ Űű Üü Ůů Ųų Ụụ Ưư Ʋʋ
W

Ẃẃ Ẁẁ Ŵŵ Ẅẅ

X

Ẋẋ Ẍẍ
Y

Ƿƿ Ýý Ỳỳ Ŷŷ Ỹỹ Ÿÿ Ỵỵ Ƴƴ

Z

Źź Ẑẑ Žž Żż Ẓẓ Ẕẕ Ʒʒ Ǯǯ